నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నవ్వు కో ......................

                                       
                                                         
                                        హయిగా నవ్వెయ్ ఖర్చేమి లేదోయ్
                                                                                                                 "అనిల్"

విజయ మంత్రం

                                                             

                                                              గెలుపు తలుపు తట్టాలి
                                                                ఓటమి మెట్లు ఎక్కి
                                                                                               "అనిల్"

నువ్వు వెళ్ళిన దారే ఇది                                                              నా గుండె గదిలో అన్ని
                                                                 నీ పాద ముద్రలే
                                                                                            "అనిల్"

నేను... నా ప్రేమ                                                              తగలబడి పోతుంది నా ప్రేమ
                                                                  నువ్వు పేర్చిన చితిపై
                                                                                                           "అనిల్"

నేను నా డైరీ

                                                                    నా గతమంతా నాతోనే
                                                                           నా డైరీ లో
                                                                                                 "అనిల్"

నా ప్రేమ భాష


                                                            శతసముద్రాల ఘోష
                                                              నా ప్రేమ భాష
                                                                                  

నీ అందం                                                              ఎంత మురిసిపోతుందో
                                           అద్దం తనలో నిన్ను చూసి
                                                                                                                   

వెన్నెల జాజులు


                                               వెన్నెల చక్కిలిగింతకు
                                విరజాజి సిగ్గుతో విచ్చుకుంది
                                                                                                 

దీపం నా జీవితం


                                                                దీపం లా ఎలా వెలిగేది
                                                           పెనుగాలి లా తను  ఆర్పేస్తుంటే

                                                                                                  "అనిల్"

నా సర్వం నువ్వే


                                        నేను నేనుగా మిగిలా
                                                 నిన్ను కోల్పోయి                   "అనిల్"

స్వాతి చినుకు                                                         వేలాదిగా రాలుతున్న వాన
                                                       చుక్కల్లో స్వాతి చినుకువి నువ్వు
                                                                                                                  "అనిల్"

పోరాటం                                                 విత్తనం చచ్చిపోయింది 
                                           మొలకను బతికించడానికి 
                                                                                                                       "అనిల్"

నేనో సమిధను

                                             
                                                                     సందేహమే లేదు
                                                                సమిధనుతాను నీకోసం

                                                                                               " అనిల్ "

నా కన్నీటి విలువ

                                   
                                                        చుక్క చుక్క గా జారి పోయింది
                                                         నా చెలియా నా కన్నీరు నుండి
                                                                                                            "అనిల్ "