నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నువ్వు వెళ్ళిన దారే ఇది                                                              నా గుండె గదిలో అన్ని
                                                                 నీ పాద ముద్రలే
                                                                                            "అనిల్"

No comments:

Post a Comment