నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

భావాల సంఘర్షణ


                                                   అనువదించలేకున్నా 
                                                 నీ భావాల్ని నా మనసుకి   
                                                                            

వేణు గానం
                                          తన పెదాల వద్దే నేను 
                                     వేణువుగా మారానుగా తనకోసం 

మనసు భాష

                                       .
                                                మౌనంగా ఎక్కడున్నాం 
                                        మా మనసులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి  గా                 

                                                                                                   

స్వర సంసారం


                                             మన పాటలో స్వరాలూ ఏడు 
                                  కాని అపస్వరాలు అనేకం, స్వరం మార్చేద్దాం 
                                                                                                     "అనిల్"

నా డైరీ                                                ప్రతి పేజికో కధ
                                       ప్రతి అక్షరానికో వ్యధ..నా డైరీ లో                                                                                                                 "అనిల్"

ప్రేమోదయంనా నిశీధి లో ఉదయిస్తుంది 
                                                 నీ ఉషోదయం ప్రతీరోజు 
                                                                                      "అనిల్"