నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నీ అందం                                                              ఎంత మురిసిపోతుందో
                                           అద్దం తనలో నిన్ను చూసి
                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment