నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, April 23, 2012

తెగిన బంధాలు

                                 
                                             ఒక్క ఉరితాడు తీర్చేసింది 
                                          భవ బంధాల్ని,రుణ బంధాల్ని 
                                                                                 "అనిల్"

అమ్మ ఆకలి


                                               ఎన్ని దినాలైంది బిడ్డా ....................
                                   అమ్మ నువ్వు అన్నం తిన్నావా అని అడిగి 
                                                                                              "అనిల్"

నా ఆశగతం.......
నీ నవ్వులలో నా ప్రపంచాన్ని మరిచిపోయాను 
నీ నడకలలో నా అడుగులు వేయడం తడబడ్డాను 
నీ చూపులు నా చూపులలో చిక్కుకుంటే నేను చిక్కిపోయాను 
నీ చేతి స్పర్స తో నా మేను పులకించింది 

ప్రస్తుతం ..................
నీ కను చూపు సోకక నా కన్నీళ్ళలో నీ రూపం కరిగి పోయింది 
నీ నిషక్రమణ అడుగుల శబ్దం లో నా ఆశ కొట్టుకుపోయింది 
నీ చేయి నన్ను వదిలిన క్షణం నా మేను మ్రాన్పడి పోయింది 
నీవు వదిలి వెళ్ళిన నా హృదయం వేదనతో బరువెక్కింది 
నీవే ఆశగా బ్రతుకుదామనే నా ఆశ అడి ఆశే ఐంది 
నీ ధ్యాసలోనే ఆశగా బ్రతుకుతున్నాను 
నీ జ్ఞాపకాలలో నేను ఉంటానని ఆశిస్తూ బతుకుతున్నాను   

Sunday, April 22, 2012

నువ్వు మళ్లీ చిగురిస్తావ్

 
                                      వోడిపోయనని వాడావా
                              వానచినుకై వచ్చి బతికించుకుంటాను
                              రంగువేలసిందని వెలవెల బోకు 
                              ఇంద్రధనసున్నై వచ్చి రంగులద్దుతాను 
                              కష్టాల సూరీడు ఎంత వేదించినా 
                              కలత పడకు ,చక్కని వానచుక్కలు 
                              నీ మీద రాలి మళ్లీ చిగురిస్తావ్ 
                              నా ఆశలన్నీ నీ మీదే నువ్వు మళ్లీ చిగురిస్తావ్  అని 

వరకట్న దాహం


                                        ఇక్కడ అంతా క్షేమమే 
                                 నేను... పసుపు తాడు, ఉరితాడు 
                                                                              "అనిల్"

ఆ క్షణం .............

                                         
                                              నిన్నలోనే ఆగి పోయాను 
                                         నిన్ను చూసిన ఆ క్షణం లో 
                                                                          "అనిల్"

పాడులోకం


                                              కన్నప్రేమ తరిమేస్తుంటే
                                చెత్త కుప్పలు తల్లులు అవుతున్నాయి 
                                                                                      "అనిల్"

ఆనందం                                      నీ జ్ఞాపకాల పూదోటలో 
                                      నా ఆనందాల నాట్య విహారం 
                                                                                         "అనిల్"

చిత్రమైన విచిత్రం

                                                     
                                                ఎదురు చూపుల చిత్రం 
                                               ఎంత చూసిన తనివి తీరని విచిత్రం 
                                                                                                  "అనిల్"

నా స్థానం ఎక్కడ ?


                                           మనసులోనే అనుకున్న 
                                         నీ కన్నీళ్ళ లోను ఉండేందుకు పనికి రానా 
                                                                                                            "అనిల్"

ఆకలి బాధ                                               ఆకలేస్తుందని అడిగా................
                                                అమ్మ ఏడుస్తుంది ఎందుకో....?
                                                                                                    "అనిల్"               

రైతు ఆవేదన


                                             వస్తే నువ్వైనా రా.............
                                            రాలేకపోతే నన్నైనా తీసుకెళ్ళు 
                                                                                                 "అనిల్"

దేశంకోసం                                                   కడిగి పారేద్దాం అవినీతిని.......
                                                   మువ్వన్నెల జెండా సాక్షి గా 
                                                                                                      "అనిల్"

నువ్వే నా ప్రపంచం                                              నా ప్రపంచమే నీవైతే 
                                             నేను ఒంటరిని ఎలా అవుతాను.....?
                                                                                                            "అనిల్"

చినుకు వై రావా


                                           ఒక్క వాన చినుకువై 
                                          నన్ను తడిపి పలకరించి పోవా .....................
                                                                                                             "అనిల్"

ఓటమి నీది కాదు నాది                                     వోడిపోయనని వాడావా
                                     వాన చినుకై వచ్చి బ్రతికించుకుంటాను
                                                                                                                "అనిల్"

నీదే ఈ పరిమళం                                     ఆస్వాదించే పరిమళం నీదే 
                              అందుకే ఈ తన్మయత్వం