నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

దీపం నా జీవితం


                                                                దీపం లా ఎలా వెలిగేది
                                                           పెనుగాలి లా తను  ఆర్పేస్తుంటే

                                                                                                  "అనిల్"

No comments:

Post a Comment