నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నేనో సమిధను

                                             
                                                                     సందేహమే లేదు
                                                                సమిధనుతాను నీకోసం

                                                                                               " అనిల్ "

No comments:

Post a Comment