నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

పోరాటం                                                 విత్తనం చచ్చిపోయింది 
                                           మొలకను బతికించడానికి 
                                                                                                                       "అనిల్"

1 comment: