నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నవ్వు కో ......................

                                       
                                                         
                                        హయిగా నవ్వెయ్ ఖర్చేమి లేదోయ్
                                                                                                                 "అనిల్"

No comments:

Post a Comment