నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

వెన్నెల జాజులు


                                               వెన్నెల చక్కిలిగింతకు
                                విరజాజి సిగ్గుతో విచ్చుకుంది
                                                                                                 

No comments:

Post a Comment