నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

చిత్రమైన విచిత్రం

                                                     
                                                ఎదురు చూపుల చిత్రం 
                                               ఎంత చూసిన తనివి తీరని విచిత్రం 
                                                                                                  "అనిల్"

No comments:

Post a Comment