నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

రైతు ఆవేదన


                                             వస్తే నువ్వైనా రా.............
                                            రాలేకపోతే నన్నైనా తీసుకెళ్ళు 
                                                                                                 "అనిల్"

No comments:

Post a Comment