నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

పాడులోకం


                                              కన్నప్రేమ తరిమేస్తుంటే
                                చెత్త కుప్పలు తల్లులు అవుతున్నాయి 
                                                                                      "అనిల్"

No comments:

Post a Comment