నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

వరకట్న దాహం


                                        ఇక్కడ అంతా క్షేమమే 
                                 నేను... పసుపు తాడు, ఉరితాడు 
                                                                              "అనిల్"

No comments:

Post a Comment