నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

చినుకు వై రావా


                                           ఒక్క వాన చినుకువై 
                                          నన్ను తడిపి పలకరించి పోవా .....................
                                                                                                             "అనిల్"

No comments:

Post a Comment