నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

ఆకలి బాధ                                               ఆకలేస్తుందని అడిగా................
                                                అమ్మ ఏడుస్తుంది ఎందుకో....?
                                                                                                    "అనిల్"               

No comments:

Post a Comment