నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

భావాల సంఘర్షణ


                                                   అనువదించలేకున్నా 
                                                 నీ భావాల్ని నా మనసుకి   
                                                                            

No comments:

Post a Comment