నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

ప్రేమోదయంనా నిశీధి లో ఉదయిస్తుంది 
                                                 నీ ఉషోదయం ప్రతీరోజు 
                                                                                      "అనిల్"

No comments:

Post a Comment