నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

స్వర సంసారం


                                             మన పాటలో స్వరాలూ ఏడు 
                                  కాని అపస్వరాలు అనేకం, స్వరం మార్చేద్దాం 
                                                                                                     "అనిల్"

No comments:

Post a Comment