నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

నా డైరీ                                                ప్రతి పేజికో కధ
                                       ప్రతి అక్షరానికో వ్యధ..నా డైరీ లో                                                                                                                 "అనిల్"

No comments:

Post a Comment