నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

వేణు గానం
                                          తన పెదాల వద్దే నేను 
                                     వేణువుగా మారానుగా తనకోసం 

No comments:

Post a Comment