నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

నువ్వే నా కంటి పాప


                                           కలైతే మాయంఅవుతావని 
                                       కంటిపాపగా మార్చుకున్నాను నిన్ను 
                                                                                         

No comments:

Post a Comment