నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

నా మనసు విహారం


                                          నా  మనసు  విహరిస్తుంది 
                                           నీ మనసు నందనవనం లో 
                                                                              

No comments:

Post a Comment