నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, June 4, 2012

మనసు బాధ
                                                    
                                            తొక్కే పాదానికి ఏమి తెల్సు   
                                    నలిగి పోయే పువ్వు బాధ 
                                     

No comments:

Post a Comment