నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, June 4, 2012

నువ్వు -- నా మనసునువ్వు గుచ్చి వెళ్ళిపోయిన నా మనసులో
మిగిలింది  రక్తం తో తడిసిన నా ప్రేమ  గులాబీ 
చిద్రమైపోయింది నిన్ను దేవతగా చేసుకున్న నా మనసు మందిరం 
చిగురుటాకు పెనుగాలికి వణికినట్టు అల్లాడిపోయింది  నా మనసు 
ఎవరికీ చెప్పినా తీరని వ్యధ నా కధ
నా రెండు కళ్ళు వర్షిస్తున్నాయి నీళ్ళతో కాదు రక్తం తో 
తొక్కే పాదానికి ఏమి తెలుసు నలిగిపోయే పువ్వు బాధ 
నా మనసు బాధ నీకు  ఎలా తెలుస్తుంది 
ఇష్టపడి  తెచ్చుకున్న నా మనసు మదిరంలోకి నీ ప్రేమను 
కూకటి వేళ్ళతో పెకిలించి పోయావ్ చెప్పకుండా తీసుకు పోయావ్ కనీసం 
నీతో ప్రేమసరాగాలు ఆలపించాలని ఆశ పడ్డాను 
కాని అపస్వరాలు నేర్పి వెళ్లి పోయావ్ 
నీరులేని సాగరం అయిపోయింది నా మనసు 
నీరంతా తీసుకెళ్ళి ఇసకను మిగిల్చావ్ మాడి పొమ్మని 
ఆశలతో విరబూసిన నా ప్రేమ వృక్షాన్ని 
ఆశలన్నీ రాల్చేసి రాకాసి  వయ్యావు
నిర్దయగా,నిరంకుశంగా , నా నిర్ణయం తో పనిలేకుండా వెళ్లిపోయావ్
నా ప్రేమ మళ్లీ చిగురిస్తుందన్న నమ్మకం లేదు నువ్వు చేసి వెళ్ళిన 
గాయం సాక్షి గా...............................................

No comments:

Post a Comment