నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, June 12, 2012

నా కలల తీరం


                                                తీరంపైకి  అలల ముట్టడి 
                                           ఎప్పటికి నిన్ను గెలవలేని నా లా

No comments:

Post a Comment