నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, June 5, 2012

చీకటి , వెలుగుల దోబూచులాటచీకటిని చింపేశాడు
 అల్లరి సూరీడు 
తన కిరణాలతో
 చక్కలిగిన్తలేట్టేస్తున్నాడు 

నిరాశలో ఉన్న చీకటికి 
వుత్తేజాన్నిచ్చాడు 
ఓడిపోయి ఒంటరిగా ఉన్న చీకటికి 
నేనున్నానని అభయాన్నిచ్చాడు

వెన్నెలలోని మసకలే
 జీవితం కాదని 
వెలుగు లోకం వుందని
తేల్చి చెప్పాడు 
తప్పులన్నీ తనలో 
జరుగుతున్నాయి అని 
తల్లడిల్లే నిశికి తన 
వెలుగుతో విముక్తి ఇచ్చాడు 

సమస్త జనావళిని తన 
అజ్ఞాన  నిద్రలో ముంచెత్తే చీకటి ని 
తన వెలుగు కిరణాల తో 
అజ్ఞానాన్ని తోలేసాడు సూరీడు 
నల్లరంగు తనకుందని 
కుమిలి పోతున్న చీకటికి 
తన వెలుగు రంగును 
తొడిగాడు సూరీడు.....
ఇదే చీకటి , వెలుగుల దోబూచులాట 

No comments:

Post a Comment