నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, June 27, 2012

కఠిన శిల


                                          మెత్తటి పూల ఉసురెందుకు 
                                           కఠిన శిలను కొలిచేందుకు 

No comments:

Post a Comment