నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

గతం

                                                           
                                               నీకు కావాల్సింది నీకిస్తాను 
                                                నా గతం నాకివ్వగలవా
                                                                                        

No comments:

Post a Comment