నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

స్వేచ్చనివ్వు నీ నవ్వు కి


                                               ఓసారి వదలవా నాకోసం 
                                         నీ పెదాల్లో బంధించిన చిరునవ్వుని 
                                                                                 

No comments:

Post a Comment