నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

నువ్వు మళ్లీ చిగురిస్తావ్

 
                                      వోడిపోయనని వాడావా
                              వానచినుకై వచ్చి బతికించుకుంటాను
                              రంగువేలసిందని వెలవెల బోకు 
                              ఇంద్రధనసున్నై వచ్చి రంగులద్దుతాను 
                              కష్టాల సూరీడు ఎంత వేదించినా 
                              కలత పడకు ,చక్కని వానచుక్కలు 
                              నీ మీద రాలి మళ్లీ చిగురిస్తావ్ 
                              నా ఆశలన్నీ నీ మీదే నువ్వు మళ్లీ చిగురిస్తావ్  అని 

No comments:

Post a Comment