నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

ఓటమి నీది కాదు నాది                                     వోడిపోయనని వాడావా
                                     వాన చినుకై వచ్చి బ్రతికించుకుంటాను
                                                                                                                "అనిల్"

No comments:

Post a Comment