నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

నీదే ఈ పరిమళం                                     ఆస్వాదించే పరిమళం నీదే 
                              అందుకే ఈ తన్మయత్వం 
                                                                                                            

No comments:

Post a Comment