నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

నువ్వే నా ప్రపంచం                                              నా ప్రపంచమే నీవైతే 
                                             నేను ఒంటరిని ఎలా అవుతాను.....?
                                                                                                            "అనిల్"

No comments:

Post a Comment