నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

దేశంకోసం                                                   కడిగి పారేద్దాం అవినీతిని.......
                                                   మువ్వన్నెల జెండా సాక్షి గా 
                                                                                                      "అనిల్"

No comments:

Post a Comment