నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, April 23, 2012

అమ్మ ఆకలి


                                               ఎన్ని దినాలైంది బిడ్డా ....................
                                   అమ్మ నువ్వు అన్నం తిన్నావా అని అడిగి 
                                                                                              "అనిల్"

No comments:

Post a Comment