నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నా సర్వం నువ్వే


                                        నేను నేనుగా మిగిలా
                                                 నిన్ను కోల్పోయి                   "అనిల్"

No comments:

Post a Comment