నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

స్వాతి చినుకు                                                         వేలాదిగా రాలుతున్న వాన
                                                       చుక్కల్లో స్వాతి చినుకువి నువ్వు
                                                                                                                  "అనిల్"

No comments:

Post a Comment