నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నేను నా డైరీ

                                                                    నా గతమంతా నాతోనే
                                                                           నా డైరీ లో
                                                                                                 "అనిల్"

No comments:

Post a Comment