నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నేను... నా ప్రేమ                                                              తగలబడి పోతుంది నా ప్రేమ
                                                                  నువ్వు పేర్చిన చితిపై
                                                                                                           "అనిల్"

No comments:

Post a Comment