నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Wednesday, July 11, 2012

కొత్త వైద్యం

  
                                  అత్తారింటి కొత్త వైద్యం 
                                  కోడలి కన్నీళ్ళకి మందు కట్నం డబ్బులంటా

No comments:

Post a Comment