నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

మరీచికే మేలు నీకంటే


మరీచికే మేలు నీకంటే 
దూరం నుంచి మురిపించి 
దరికి రాగానే  మాయమవుతుంది, నీలానే 
నువ్వేమో ,చూస్తావు 
మురిపిస్తావ్,మైమరిపిస్తావ్ 
కాని అందకుండా అందలమేక్కేస్తావ్ 
బుంగ మూతితో బెంగ తెప్పిస్తావ్ 
వాలు జడ తో వలపులు నింపుతావ్ 
ఇక నీ పరికిణి పనేమీ లేదు నా గుండె పిండి ఆరేస్తుంది 
నిన్ను చుసిన క్షణం లోనే నా గుండె తడారి పోతుంది 
ఎందుకంటే అప్పుడు నువ్వు నా వైపే చూస్తూవుంటావ్ 
ఇదంతా చూసి నువ్వంటే భయం అనుకునేవ్ అమ్మాయ్
ఏదో మనసు పడ్డాను కదా అని అభిమానం 
నీ బెట్టు మాత్రం ఎంతకాలం లే ఆ మూడు ముళ్ళు పడేంత వరకేగా 
ఆ ఘడియ కోసం ఎదురు చూస్తూ నీ ఎండమావి ఊహల్లో 
నీ కై వేచి వుండే నీ ప్రియ సఖుడు 

No comments:

Post a Comment