నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Saturday, June 2, 2012

నీ ప్రేమలో !నువ్వు ఆక్రమించాకే తెల్సింది 
నాకు ఒక మనసుంది అని
నువ్వు నవ్వాకే తెల్సింది 
నా మనసు నవ్వుతుంది అని 
నీ చూపు తగిలితేనే తెలిసింది 
మనసుకి చూపులు గుచ్చుకుంటాయి అని 
నీ స్పర్శ ద్వారానే  తెలిసింది 
నా మనసు పులకిస్తుంది అని 
నీ తేనే పలుకు వలన తెలిసింది 
నా మనసు కి  ఊహాశక్తి వుంది అని 
నీ మేని పరిమళం తెలిపింది 
నా మనసు కి ఆహ్లాదం 
నీ వేలితో ముంగురుల ఆట 
నా మనసుకి గిలిగింత నేర్పింది 
నీ కాలి అందెల సవ్వడి 
నా మనసుకి స్పందన నేర్పింది 
నీ ప్రేమ పరిష్వంగం లో 
నిన్ను ప్రేమించడం తెలుసుకుంటుంది 
ఇప్పటికి.......ఎప్పటికి 

No comments:

Post a Comment