నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Thursday, May 24, 2012

మనసు భాష

                                       .
                                                మౌనంగా ఎక్కడున్నాం 
                                        మా మనసులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి  గా                 

                                                                                                   

No comments:

Post a Comment