నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

నా స్థానం ఎక్కడ ?


                                           మనసులోనే అనుకున్న 
                                         నీ కన్నీళ్ళ లోను ఉండేందుకు పనికి రానా 
                                                                                                            "అనిల్"

No comments:

Post a Comment