నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

ఆ క్షణం .............

                                         
                                              నిన్నలోనే ఆగి పోయాను 
                                         నిన్ను చూసిన ఆ క్షణం లో 
                                                                          "అనిల్"

No comments:

Post a Comment