నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Sunday, April 22, 2012

ఆనందం                                      నీ జ్ఞాపకాల పూదోటలో 
                                      నా ఆనందాల నాట్య విహారం 
                                                                                         "అనిల్"

No comments:

Post a Comment