నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

నా కన్నీటి విలువ

                                   
                                                        చుక్క చుక్క గా జారి పోయింది
                                                         నా చెలియా నా కన్నీరు నుండి
                                                                                                            "అనిల్ "


No comments:

Post a Comment