నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Monday, March 26, 2012

విజయ మంత్రం

                                                             

                                                              గెలుపు తలుపు తట్టాలి
                                                                ఓటమి మెట్లు ఎక్కి
                                                                                               "అనిల్"

No comments:

Post a Comment