నా అక్షరాలు రెక్కలు విప్పిన పక్షులు

Tuesday, January 8, 2013

మిత్రమా

అడ్డ దిడ్డంగా 
కాలాన్ని పగలగొట్టి 
ఆ ముక్కలపై కర్కశంగా 
కరాళ నృత్యం చేస్తుంది 
"చీకటి" తనలో తాను 


కొన్ని గుండెల చప్పుడుని 
లెక్కచేయకుండా 
కూడికల తీసివేతల 
విభజన రేఖని నేర్పుతుంది 
జనాలకి రేఖమాత్రంగా 
ఒక "తప్పు "

వెలుగు కొమ్మలు తెంచడానికి 
చీకటి చివ్వున లేస్తుంది 
"అణచబడే కోరికలు" అలానే ఉంటె 
చీకటికి వెలుగంటే లోకువే

ఏం చేయగలిగావు మిత్రమా 
వెళ్ళిన కాలాన్ని ఆపగాలిగామా 
గడచిన గంటల్ని గుణించామా
లోక కల్యాణం కోసం లేదే 
అవునులే మనదెం పోయింది 
గతంలో కలిసి పోయింది కాలమేగా

రంకెలేస్తున్న రాజకీయం 
ముక్కుకి తాడేసి 
నడిబజారులో మీసం తిప్పి 
నడిచే యోధుడి కోసం 
దేశం చూస్తుంది

రా ....నీతి వెలుగుతో 
అవినీతిని పంపెద్దాం 
అనంత బిలంలోకి 
చీకటిని తోక్కేద్దాం 
నీతనే నిప్పుల ఊబిలోకి

1 comment: